Strona Główna BIP Strona Główna
- Tryb Wnioskowy
 

Realizacja wniosków:

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Adres korespondencyjny:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku
ul. Kościuszki 2
37-400 Nisko
e-mail: wkunisko@ron.mil.pl


Złożenie wniosku
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

  •     ustnej lub telefonicznej;
  •     pisemnej;
  •     elektronicznej – za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej MON;
  •     za pośrednictwem platformy ePUAP, po utworzeniu imiennego konta;
  •     dostarczony osobiście.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy
Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MON.

Opłaty
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku  nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.