Strona Główna BIP Strona Główna
Zasady udostępniania
 

Zasady udostępniania informacji
Zgodnie z 
Dz.U. 2016.352 Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej jest bezpłatne.
Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej udostępniane są na wniosek.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni , podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

 

 

 

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej