Strona Główna BIP Strona Główna
Informcje Ogólne
 

INFORMACJE OGÓLNE


O przyjęcie do szkoły wojskowej do może ubiegać się osoba:

• niekaralna sądownie;
• posiadająca obywatelstwo polskie;
• posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
• mająca ukończone 18 lat;
• posiadająca wykształcenie: - średnie do Szkół Podoficerskich (może być bez matury)
- średnie z maturą do Wyższych Szkół Oficerskich,
- wyższe magisterskie do Studium Oficerskiego.

Wymagane dokumenty:

• wniosek do Komendanta-Rektora wybranej uczelni wojskowej (za pośrednictwem dowódcy JW. w przypadku żołnierzy), natomiast kandydaci do SO wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr;
• świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów w przypadku SO;
• życiorys lub CV (zawierający informacje czy kandydat odbył zasadniczą służbę wojskową);
• skrócony odpis aktu urodzenia;
• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
• inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym (np. kserokopie prawa jazdy kat. „B”, kserokopie dowodu osobistego, zdjęcia, itp.).

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami kandydat kierowany jest na badania w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej do Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Rzeszowie i Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Lublinie. Kandydaci do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oprócz w/w badań kierowani są na badania dodatkowe wykonywane w Dęblinie i w Warszawie. Natomiast w przypadku Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kandydat kierowany jest do Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej Marynarki Wojennej w Gdańsku.

Po spełnieniu powyższych warunków kandydaci kierowani są na egzaminy wstępne, które obejmują:

• test sprawności fizycznej;
• test z języka angielskiego (do Studium Oficerskiego);
• rozmowę kwalifikacyjną;

Podstawą przyjęcia jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego oraz pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.