Strona Główna BIP Strona Główna
PETYCJE
 

PETYCJE:

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku rozpatruje petycje na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja powinna zawierać:

  •     oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  •     wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  •    oznaczenie adresata petycji;
  •    wskazanie przedmiotu petycji.


Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  •     pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku, ul. Kościuszki 2, 37-400 Nisko
  •     faksem nr 261-152-859
  •     za pośrednictwem e-PUAP


O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.