Strona Główna BIP Strona Główna
SKARGI I WNIOSKI
 

Interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku przyjmuje:

  •   osoby cywilne w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00, a w przypadku gdy jest dniem wolnym od pracy dnia następnego w tym samym czasie;
  •   żołnierzy służby czynnej - w każdy dzień pracy po uprzednim uzgodnieniu terminu z referentem prawno-administracyjnym (tel. 261-152-845).


Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:
    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.);
    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46)

Zgodnie z § 8 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski mogą być składane:

  •    osobiście, w wyżej podanym trybie
  •     faksem nr 261-152-859
  •     za pośrednictwem ePUAP
  •     drogą pocztową na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku, ul. Kościuszki 2, 37-400 Nisko
  •     pocztą elektroniczną na adres: wkunisko@ron.mil.pl

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listownej).

Szczegółowych informacji udziela referent prawno-administracyjny tel. 261-152-845.