Strona Główna BIP Strona Główna
Praca w WKU
 

<<ARCHIWALNE>>

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

starszy referent

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami


Miejsce wykonywania pracy:

Nisko

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku, ul. Kościuszki 2, 37-400 Nisko

WARUNKI PRACY

praca wymaga użytkowania sprzętu biurowego (komputer powyżej 4 godzin dziennie);
budynek dwukondygnacyjny niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
wyjazdy służbowe;
kontakt z klientem zewnętrznym

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej
 • współpraca z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji w zakresie uzgadniania i nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy do jednostek zmilitaryzowanych i formacji OC
 • prowadzenie ewidencji oraz przechowywanie kart i tabliczek tożsamości

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w zakresie uzupełnień mobilizacyjnych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość kodeksu postępowania admnistracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących mobilizacyjne uzupełnianie jednostek wojskowych, prowadzenie ewidencji wojskowej oraz systemu pracy biurowej
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa
 • kopia zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.09.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku
  ul. Kościuszki 2
  37-400 Nisko

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
ogłoszenie dotyczy umowy na czas zastępstwa pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności;
oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem;
przyjmowane są tylko kserokopie dokumentów;
osoby niezakwalifikowane do drugiego etapu nie będą o tym informowane;
osoby zakwalifikowane do drugiego etapu będą powiadomione telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego;
w drugim etapie naboru kandydatów czeka test wiedzy, sprawdzian znajomości obsługi komputera oraz rozmowa kwalifikacyjna;
oferty kandydatów będą możliwe do odbioru w terminie do trzech miesięcy od opublikowania wyników naboru - po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone