Strona Główna BIP Strona Główna
STRUKTURA ORGANÓW REKONWERSJI KADR
 

STRUKTURA ORGANÓW REKONWERSJI KADR          W myśl obowiązujących przepisów organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:

  • dyrektor komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej (Departament Spraw Socjalnych MON);
  • dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie, zwanego dalej „COAZ";
  • kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu, zwanych dalej "OAZ";
  • szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych właściwi ze względu na terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych;
  • dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, zwanych dalej "WBE".
  •