Strona Główna BIP Strona Główna
AKTUALNOŚCI
 

 

NABÓR NA III TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH

TERMIN SZKOLENIA
 od 01 września 2015r. do 23 grudnia 2015r.


       Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku w dniach od 01.07.2015r. do 10.08.2015r. przyjmuje wnioski o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych  na miesiąc wrzesień 2015r. Wniosek  do pobrania w zakładce dokumenty do pobrania.

       O powołanie do pełnienia służby przygotowawczej może ubiegać się osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednia zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat, wykształcenie                           co najmniej gimnazjalne. 

      Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
- kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, prawo jazdy, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
- kserokopię dowodu osobistego.
Oryginały załączonych dokumentów jedynie do wglądu przy składaniu wniosku.

     Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy z uwzględnieniem limitu miejsc. Po otrzymaniu limitu powołania nie wcześniej jak na 14-30 dni przed terminem rozpoczęcia  szkolenia  Wojskowy Komendant Uzupełnień wysyła listownie wezwanie na rozmowę kwalifikacyjną.


Czas ochotników 2015

 

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy.

Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

 

  • W przypadku, gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej;
  • W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), Wojskowy Komendant Uzupełnień skieruje go do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce wojskowej zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym w ramach przydzielonego limitu;
  •  W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), Wojskowy Komendant Uzupełnień nada mu taki przydział w przypadku wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych i w ramach przydzielonego limitu, skieruje do odbycia ćwiczeń wojskowych zgodnie zPlanem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym. Przy braku takiej możliwości ujmie go w bazie danych ochotników do odbycia ćwiczeń w pierwszej kolejności.

  Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych komend uzupełnień w celu składania stosownych deklaracji.

 

 

 


WOLNE STANOWISKA SŁUŻBOWE W ZAWODOWEJ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ

Informujemy, że od czerwca jednostki wojskowe na terenie całego kraju będą prowadzić kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych.
O powołanie mogą ubiegać się kandydaci rekrutujący się spośród żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, praktycznie we wszystkich specjalnościach wojskowych.
Kandydaci przystępujący do egzaminów powinien posiadać:

•  dowód osobisty i książeczkę wojskową;
•  kopię kontraktu i opinii służbowej z ćwiczeń rotacyjnych ( żołnierze NSR);
•  dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
•  zaświadczenie od lekarza o możliwości przystąpienia do egzaminu sprawności
fizycznej;
•  strój sportowy;
•  przybory do pisania.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o osobisty kontakt z Wydziałem Rekrutacji WKU Nisko w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod numerami: 261 152 837 lub 261 152 838

 


INFORMACJA
dla kandydatów, którzy złożyli wnioski o powołanie do służby przygotowawczej
na korpus podoficerski – lipiec 2015r.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku nie otrzymała zadań uzupełnieniowych do szkolenia
w ramach służby przygotowawczej na korpus podoficerski.
 Kandydaci, którzy złożył wnioski otrzymają decyzję o odmowie powołania kończącą postępowanie w tym korpusie.


Obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Nisku

W dniu 3 maja 2015r. na Placu Wolności w Nisku odbyły się uroczystości z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstutucji 3 maja. W uroczystości udział wzieły wyznaczone pododdziały z jednostek Garnizonu Nisko oraz delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień. Uroczystości na placu zostały poprzedzone uroczystą mszą święta w Sanktuarium Św. Józefa a następnie pododdziały w szyku zwartym udały się pod pomnik Wdzięczności na Placu Wolności.

 


        Pod pomnikem w części oficjalnej nastąpiły przemówienia okolicznościowe władz samorządowych. Uroczystość zakończył Apel Pamięci po czym delegacje zakładów pracy, urzędów i organizacji złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wdzięczności.

 

 

 

 

 

 

Tekst: Andrzej Kubik

Zdjęcia: Piotr Niemiec


Targi Edukacyjne w Nisku

W dniu 28.04.2015r. delegacja z Wojskowej Komendy Uzupełnień wspólnie z żołnierzami 16 batalionu saperów uczestniczyła w Targach Edukacyjnych Powiatu Niżańskiego. W ramach Targów zostało wystawione stanowisko promocyjne z ofertą szkolnictwa wojskowego skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazialnych.

 

 

 

 

 

 

 

  • Tekst: Andrzej Kubik

  • Zdjęcia: sierż. Bogdan Kowalski